ALGEMENE VOORWAARDEN
SECOND OWNER 

 
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

De termen zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt: 

 1. Second Owner B.V. én Second Owner Auctions B.V. (hierna te noemen: ‘Second Owner’), kantoorhoudende te (6603 AS) Wijchen aan de Havenweg 6-8, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78457823 én 84654988.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan Second Owner. 
 3. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 4. Klant: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) die overgaat tot de aanschaf van een Zaak. 
 5. Wederpartij: de partij met wie Second Owner een Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst sluit, te weten de Opdrachtgever en/of de Klant. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan Second Owner zijn Werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, waaronder o.a. begrepen het (op)kopen van Zaken van Opdrachtgever en de demontage en/of (door)verkoop van Zaken aan de Klant. 
 7. Werkzaamheden/ Werk: alle door Second Owner ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe op grond van de Overeenkomst opdracht is gegeven, daaronder uitdrukkelijk begrepen demontage en/of verkoop van Zaken. 
 8. Koopovereenkomst: de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op basis waarvan Second Owner Zaken verkoopt aan de Klant. 
 9. Zaken: alle op grond van de (Koop)Overeenkomst door Second Owner, danwel namens de Opdrachtgever, aangeboden, te leveren of geleverde zaken. 
 10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per brievenpost, e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium. 
 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige set Algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78457823. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten van Second Owner zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Second Owner, voor de uitvoering waarvan door Second Owner derden dienen te worden betrokken. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Second Owner en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 6. Indien zich tussen Second Owner en de Wederpartij een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden. 
 7. Second Owner is gerechtigd om de Algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. 
 8. Indien Second Owner niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Second Owner in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Second Owner zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 3. Second Owner kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Second Owner daaraan niet gebonden. De (Koop)Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Second Owner anders aangeeft. 
 5. Indien de aanbieding of offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Second Owner het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen. 
 6. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Second Owner tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst c.q. Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat door Second Owner aan de Wederpartij een opdrachtbevestiging is verstuurd, op het moment dat de Wederpartij schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op de offerte van Second Owner of op het moment dat Second Owner op verzoek van de Wederpartij is begonnen met de Werkzaamheden. 


Artikel 5. Informatieverplichtingen van de Wederpartij 

 1. De Wederpartij is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Second Owner aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Second Owner ter beschikking te stellen. 
 2. De Wederpartij staat tegenover Second Owner in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Second Owner ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie. 
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Wederpartij weet of kan weten dat zij voor de uitvoering de (Koop)Overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Wederpartij Second Owner van die feiten en omstandigheden op de hoogte. 
 4. Als de Wederpartij tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Second Owner extra kosten en Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Wederpartij gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Second Owner te vergoeden. 

Artikel 6. Kennisgeving en onderzoek voorafgaand aan de koop 

 1. Het uitgangspunt voor de verkoop van de Zaken is dat deze ‘as is, where is’ zal plaatsvinden. De Klant realiseert zich daarvan ten volle de risico’s en aanvaardt daarmee de huidige feitelijke toestand van de Zaak, te meer daar Second Owner dan wel Opdrachtgever geen enkele garantie kan geven en slechts kan verklaren dat naar beste weten informatie met betrekking tot de Zaak is verstrekt. 
 2. Second Owner stelt potentiële klanten op de daarvoor aangegeven dag, locatie en tijdstip in de gelegenheid om de Zaken te onderzoeken, voordat zij beslissen tot koop over te gaan. 

Artikel 7. Levering 

 1. Is voor de levering van de Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Second Owner derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Second Owner dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst
 2. De Zaken worden als geleverd beschouwd indien de Klant de Zaken op de door Second Owner aangegeven locatie zelf ophaalt of indien Second Owner de Zaken aan de Klant levert op het door de Klant opgegeven adres. 
 3. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de Klant de Zaken zelf komt ophalen. Indien de Klant ervoor kiest om de Zaken op een door de Klant aangegeven adres te laten bezorgen, komt het transport voor rekening en risico van de Klant “af f
 4. Second Owner heeft het recht om leveringen te laten verrichten door derden. 
 5. Second Owner is gerechtigd om een bestelling met meerdere Zaken in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren. 
 6. Indien de Klant – om welke reden dan ook – nalaat om de Zaken die hem ter beschikking zijn gesteld af te nemen, is Second Owner gerechtigd om de Zaken op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals opslagkosten – komen voor rekening van de Klant. 

Artikel 8. Onderzoek na levering en reclames 

 1. De Klant is gehouden de geleverde Zaken te (doen) onderzoeken en controleren, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld, “af fabriek/verkoophal. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
 2. Eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken dienen direct bij controle bij Artikel 8.1 aan Second Owner te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Second Owner in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Second Owner in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Na vertrek, zowel bij ophalen door klant als transport georganiseerd door Second Owner, is géén reclame meer mogelijk.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van Zaken, zijn inherent aan de Zaken die Second Owner levert en vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant. 
 4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde Zaken. 
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
 6. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Second Owner de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Second Owner, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Second Owner te retourneren en de eigendom daarover aan Second Owner te verschaffen, tenzij Second Owner anders aangeeft. 
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Second Owner daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. 
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Second Owner en de door Second Owner bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
 9. Het bepaalde onder lid 8 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument is. Voor Consumenten gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding 

 1. Second Owner is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de (Koop)Overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding indien: 
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. na het sluiten van de (Koop)Overeenkomst de door Second Owner ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. 
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de (Koop)Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Second Owner kan worden gevergd. 
  4. Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Wederpartij is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van de Wederpartij. 
  5. Wederpartij onder curatele of onder bewind is gesteld, of Wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
  6. De Wederpartij is verplicht om Second Owner onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d en/of e bedoelde gebeurtenissen. 
 2. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven Werkzaamheden zal Second Owner meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. 
 3. Indien de (Koop)Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Second Owner op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Second Owner tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Artikel 10. Intellectuele eigendom 

 1. Second Owner behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
 2. Second Owner heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Second Owner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Second Owner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 12. 
 3. Second Owner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Second Owner is uitgegaan van de door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. Second Owner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: 
  1. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Zaken; 
  2. slijtage door normaal gebruik van Zaken; 
  3. onjuist onderhoud van Zaken; 
  4. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Zaken. 
 5. Second Owner is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. Second Owner kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene voorwaarden; 
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Second Owner aan de (Koop)overeenkomst te laten beantwoorden; 
  3. voor zoveel deze aan Second Owner toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden. 
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Second Owner gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Second Owner daardoor direct of indirect ontstaan. 
 8. Als Second Owner aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Second Owner te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Second Owner in het betreffende geval wordt uitgekeerd. 
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de (Koop)Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de (Koop)Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 12. Overmacht 

 1. Second Owner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Second Owner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Second Owner niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals ziekte, wanprestatie door derden en/of werkstakingen. 
 3. Second Owner kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de (Koop)Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Als Second Owner ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de (Koop)Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Second Owner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is verplicht deze factuur te voldoen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Indien deze Algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling. 
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Second Owner en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. 
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 4. Alle geschillen tussen de Wederpartij en Second Owner worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Second Owner is gevestigd. 
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal. 
 6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan. 


HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN OVEREENKOMST MET DE 
OPDRACHTGEVER 

Artikel 14. Toepasselijkheid  

Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) indien de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met Second Owner, op grond waarvan Second Owner Werkzaamheden verricht, waaronder maar niet uitsluitend begrepen het demonteren van Zaken, de verkoop van Zaken namens Opdrachtgever en het (op)kopen van Zaken van Opdrachtgever . 

Artikel 15. Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever verleent aan Second Owner een volmacht om namens Opdrachtgever (rechts)handelingen en/of Werkzaamheden te verrichten zoals door Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst. 
 2. Opdrachtgever verleent Second Owner op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de Werkzaamheden dienen te worden verricht. 
 3. Indien door Second Owner of door Second Owner ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d. 
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het werk van Second Owner of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Second Owner uit te voeren Werk daardoor geen vertraging ondervindt. 
 6. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen en daaruit voor Second Owner extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Second Owner te vergoeden. 

Artikel 16. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Second Owner zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Second Owner garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. 
 2. Second Owner bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur waarmee en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Second Owner neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 
 3. Het staat Second Owner vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n). 
 4. Ingeval van demontage en/of doorverkoop van de Zaken namens Opdrachtgever op locatie van de Opdrachtgever, geschieden alle handelingen en Werkzaamheden van Second Owner voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 
 5. Is voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever Second Owner Schriftelijk in gebreke stellen. 
 6. Second Owner levert de Zaken namens Opdrachtgever aan de Klant op de in artikel 7 aangegeven wijze. 
 7. Indien – buiten de schuld van Second Owner om – bij het uitvoeren van de Overeenkomst extra kosten worden gemaakt bijvoorbeeld wegens vertragende factoren, dan is Second Owner gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 8. Als Werkzaamheden wegens weersomstandigheden (zoals regen, onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht, dan is Second Owner bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten. Second Owner is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt. 

Artikel 17. Prijzen 

 1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven 
 2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Second Owner conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen. 
 3. Second Owner en Opdrachtgever komen een schriftelijke commissie-afspraak overeen, indien Second Owner: 
  1. de Zaken demonteert en verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever; 
  2. de Zaken verkoopt aan de Klant namens Opdrachtgever, waarbij de demontage voor rekening van de Klant komt. 
 4. Second Owner en Opdrachtgever komen een koopsom overeen indien Second Owner zelf de Zaken van Opdrachtgever (op)koopt en/of demonteert. 
 5. Second Owner is te allen tijde gerechtigd namens de Opdrachtgever de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant. 
 6. Indien Second Owner met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Second Owner niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 18. Betaling 

 1. Indien Second Owner namens Opdrachtgever Zaken demonteert en/of verkoopt aan de Klant zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, dient de betaling door de Klant te geschieden aan Second Owner zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Second Owner aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze. 
 3. Second Owner is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, 
 4. Indien Second Owner voor zijn Werkzaamheden een commissie-afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van deze Algemene voorwaarden, worden de betalingen van de Klant ontvangen door Second Owner en zal Second Owner, na verrekening van de afgesproken commissie, de betaling doorstorten op een door Opdrachtgever aan te geven bankrekening in euro, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 19. Wijziging Overeenkomst, meer- en minderwerk

 1. Opdrachtgever kan Second Owner Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Second Owner is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Second Owner Schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever. 
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Second Owner op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Second Owner een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden of te leveren Zaken. 
 4. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven Werkzaamheden zal Second Owner meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. 
 5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

HOOFDSTUK III. VOORWAARDEN KOOPOVEREENKOMST MET DE KLANT 

Artikel 20. Toepasselijkheid 

Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) indien de Klant een Koopovereenkomst sluit tot aankoop van een Zaak en/of Zaken met Second Owner. Second Owner treedt hierbij op als verkoper in eigen naam en niet als verkoper namens de Opdrachtgever (tussenpersoon). 

Artikel 21. Prijzen 

 1. In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Koopovereenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, administratiekosten en leverings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven 
 2. Ingeval sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Second Owner conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen. 
 3. Second Owner is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs vooraf in rekening te brengen bij de Klant. 
 4. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen of wijzigingen van de Koopovereenkomst zijn voor rekening van de Klant. 
 5. Indien Second Owner met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Second Owner niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Koopovereenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Koopovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 22. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden in euro’s zonder aftrek, korting of schuldverrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Second Owner aan te geven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Betaling door de Klant dient te geschieden vóór de levering van de Zaken op de in lid 1 van dit artikel beschreven wijze. 
 3. Second Owner is gerechtigd om de levering van de Zaken op te schorten en/of te staken, zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, indien de Klant verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, 

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

 1. Alle door Second Owner in het kader van de Koopovereenkomst geleverde Zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde Zaken eigendom blijven van Second Owner totdat de Klant al zijn (betalings-)verplichtingen uit de Koopovereenkomst is nagekomen. 
 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag de Klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren. 
 3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Second Owner veilig te stellen. 
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Second Owner daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 5. Als Second Owner zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Second Owner om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Second Owner zich bevinden en die Zaken terug te nemen. 
 6. Second Owner is gerechtigd om Zaken van de Klant – zoals aangeleverde informatie van de Klant – onder zich te houden zolang de Klant de verschuldigde vergoeding niet dan wel niet volledig voldaan heeft.